حسن رسائی

صفحه نخست /حسن رسائی
نام و نام خانوادگی حسن رسائی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه / دانشکده مدیریت مهندسی / گروه مهندسی صنایع
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING 178 (2023) 109132-...
2
Journal of Quality Engineering and Production Optimization 7 (2023) 199-212
3
Scientia Iranica 30 (2023) 318-335
4
European Journal of Industrial Engineering 17 (2023) 1-28
5 نوآوریهای صنعتی: نیازها و راهکارها 1 (1401) 1-20
6
international journal of industrial engineering and production research 33 (2022) 1-19
7
RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY 228 (2022) 108774-...
8
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING 173 (2022) 108676-...
9
Quality Technology and Quantitative Management 19 (2022) 511-530
10 مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی 3 (1401) 48-61
11
Advances in Industrial Engineering 56 (2022) 231-249
12
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 119 (2022) 8173-8191
13
Journal of Industrial and Systems Engineering 14 (2022) 292-306
14
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2021 (2021) 1-13
15
International Journal of Engineering 34 (2021) 1-11
16
Journal of Industrial Engineering and management studies 8 (2021) 89-113
17
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING 157 (2021) 107304-...
18
international journal of industrial engineering and production research 32 (2021) 1-11
19
Journal of Quality Engineering and Production Optimization 5 (2021) 55-64
20
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL 42 (2020) 3002-3011
21
Quality Engineering 32 (2020) 354-370
22
iranian journal of management studies 13 (2020) 23-49
23
Journal of Quality Engineering and Production Optimization 4 (2019) 24-40
24
European Journal of Industrial Engineering 13 (2019) 149-177