شامیل والیدف

صفحه نخست /شامیل والیدف
نام و نام خانوادگی شامیل والیدف
شغل پژوهشگر در خارج از ایران / پژوهشگر
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Romanian Biotechnological Letters 23 (2018) 13996-14006