میلاد جانی

صفحه نخست /میلاد جانی
نام و نام خانوادگی میلاد جانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه / دانشکده مهندسی برق / گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS 21 (2022) 2757-2768
2
IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS 68 (2020) 6054-6069
3
IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY 66 (2020) 2184-2197
4
IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY 65 (2019) 4143-4151
5
IEEE COMMUNICATIONS LETTERS 22 (2018) 1046-1049
6
IEEE COMMUNICATIONS LETTERS 21 (2017) 1941-1944