شورای انتشارات دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای انتشارات دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 وحید قاسمی رئیس کتابخانه و مرکز اسناد
2 سهراب فتحی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
3 رضا همتی مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه
4 مهدی احمدی جیردهی رییس دانشکده انرژی
5 سجاد احمدیان رییس دانشکده فناوری اطلاعات
6 پیمان مرادی رئیس دانشکده مهندسی
7 پروین احمدی منشی جلسه