شورای نشر دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای نشر دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 وحید قاسمی رئیس کتابخانه و مرکز اسناد
2 سهراب فتحی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
3 رضا همتی مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه
4 سیروس همتی رییس دانشکده مهندسی برق
5 سجاد احمدیان رییس دانشکده فناوری اطلاعات
6 حسن زیباسخن رئیس دانشکده مهندسی
7 پروین احمدی منشی جلسه
8 بهزاد قنبری عضو